Let your spirit soar.

Hodnocení kontaktovaných mimozemšťanů

08.06.2012 10:24

Mnoho zkušeností jsme získali nonverbální komunikací, která se uskutečňovala cestou mentálních dotazů s členy posádek kosmických korábů a s jinými mimozemskými jedinci. Je nutné se ihned vypořádat s otázkou, zda tato komunikace není daná čirou fantazií, živenou vědomým či podvědomým přáním tazatele. Připomeneme první kontakt v Olbramovicích na Moravě, kde byli přítomni nejen vycvičení členové expedice, ale i nováček Jana, která neměla velkou vlastní sensibilitu. Při rozhovoru s mimozemšťanem jsem se mimo jiné ptal, kdo může být přítomen při přistání a kdo ne. Mimozemšťan vyloučil mimo jiné přítomnost Míly, vycvičeného a oblíbeného člena expedice, a akceptoval přítomnost neoblíbeného nováčka. Ukázalo se však, že Míle se dělá špatně ve velmi silných ódických zónách. V této době ale tazatel nevěděl, že při kontaktu budeme ponořeni do velmi silné zóny. Dále, že má Míla nevyhovující turbofrekvenční spektrum své aury, což autor zjistil až mnohem později. Tímto způsobem jsme obdrželi od mimozemšťanů řadu informací a mohli jsme si udělat i některé vlastní úsudky.

Skeptici by náš výklad pozorovaných skutečností nejraději přiřadili nevědomému či vědomému podvodu.Avšak působení fantazie členů expedice na smysluplný výklad pozorovaných skutečností by byl mnohem složitější. Pochopitelně, pokud se nespokojíme s nic neříkajícími frázemi. Existence mimozemšťanů nás nutí se zabývat nejen morálními a technickými aspekty našeho případného kontaktu, ale i otázkami o smyslu naší existence v kosmu. Tyto otázky jsou spojeny s existencí Boha, s vírou v Něho či nevírou v Něho. Vycházejme z existence mimozemšťanů. Zjistili jsme, že mimozemšťani neusilují o trvalý kontakt s námi. Styk obou společností, lidí a mimozemšťanů, se dosud děje:

(1). Náhodným pozorováním ze strany lidí

(2). Sporadickými osobními kontakty mezi lidmi a mimozemšťany, které nelze jednoznačně interpretovat.

(3). Závažným faktem je nepochybná skutečnost, že mimozemšťani jsou návštěvníci z dalekého Kosmu. Rozhodně nepřišli do naší blízkosti po souši, po moři nebo vzduchem. Dostali se k nám přes vakuovou propast přesahující naši sluneční soustavu. To nutně vede k závěru, že společenská a technická úroveň jejich civilizace je na podstatně vyšší úrovni než naše. Dovedou o hodně více než my manipulovat se vztahy mezi bytostmi a mezi hmotnými objekty.

(4). Čtvrtý závažný faktor je, že jsou schopni žít v našem časoprostoru. To znamená,že jsou z hmoty schopné zaujmout kousek našeho prostoru v našem aktuálním čase. Živá hmota v našem prostoru dialekticky vzniká a zaniká. Naše a jejich hmotná těla jsou tudíž pomíjivá, smrtelná.

(5) Pátý, poslední a možná nejzávažnější fakt je skutečnost, že jsou -li mimozemšťani smrtelní, mají svůj posmrtný život. Jejich kosmický osud bude určován stejným Bohem, jediným v našem časoprostoru, který též spoluurčuje náš kosmický osud.

Předložených pět faktů ukazuje na základní vlastnosti mimozemšťanů. Z nich vyplývá existence bytostí žijících mimo nás ve stejném časoprostoru pod dozorem stejného Boha. Přitom tyto bytosti jsou vyspělejší než my. Vysoká technická vyspělost předpokládá vysokou mravní úroveň, jinak se každá civilizace zhroutí. Za těchto okolností je nanejvýš vhodné se snažit o navázání trvalého kontaktu s nimi za účelem pozvednutí naší lidské existence a vylepšení společenské a osobní morálky lidí.

Jak ale máme přitom postupovat? Zde se mínění mohou rozcházet a těžko hledat logicky nejlepší postup. První extrémní postoj by byl, kdybychom v nich viděli vyslance Boha - anděly. To by znamenalo, že by v nich a kolem nich nebylo žádné zlo. Mysleli by to s námi ideálně dobře. Ale i v tomto případě snesli bychom my hříšní pozemšťani úder dobra, přicházející vlastně jakoby z tisícileté neprožité budoucnosti? V tomto případě bychom je měli poslechnout ve všem, nechat se tělesně a duševně manipulovat. Svěřili bychom jim bez výhrad svůj další osud .

Druhý extrémní postoj je “kosmický ozbrojený přístup“ člověka k mimozemským bytostem za použití všech našich zbraní a znalostí. V zákopech naší civilizace bychom k nim přistupovali jako k nepříteli, schopnému nás vyhladit. V tomto případě i při trvalém spolužití by nastala separátní, segregovaná existence dvou společenstev vedle sebe. Což je zřejmě současný stav, který, jak jsme již poznamenali, nejeví se optimální především pro nás.

Podle našeho soudu, a naše expedice to plně prokázala, smysluplný kontakt je nutné uskutečňovat v poloze někde mezi popsanými extrémy. Nemůžeme se totiž zříci, fyzicky a morálně, tisíců minulých generací našich předků. Chceme směřovat ke světlu, ale přitom pevně stát na prehistorických a historických základech naší civilizace, jejíž vývoj byl usměrňován Božským působením. Jen tak si budeme moci uvědomovat dobrodiní dobra a zlo zla. Tak můžeme růst a pomáhat části světa, kde se nacházíme, abychom dospěli ke konečnému cíli Kosmu. Tudíž trvalý kontakt ano, ale s rozmyslem našich možností a reálných tužeb. Při čemž musíme vzít v úvahu i snahy a aktuální cíle mimozemšťanů.

Uvažujeme tedy, že kosmické lodě, někdy s jejich posádkami, byly materiálně přítomné v naší blízkosti, když jsme je přivolali. Ale ze začátku se nikdy nezhmotnily. To znamená nezviditelnily se pro nás. To je závažná okolnost, zvláště když uvážíme obrovské množství různých zpráv z literatury o UFO o podařeném hmotném i dlouhodobém kontaktu. Odpověď na tuto otázku má po našem soudu dvě roviny. První je technická. Zhmotnění lodě a její posádky je energeticky náročné a možná že ne zcela bezpečné. To znamená pravděpodobně odstranění zóny paralelního časoprostoru, nacházejícího se na obvodě lodě a vytvářející štít pro náš časoprostor, v kterém pobývají cestující mimozemšťané. Mimo to vstupem do našeho časoprostoru vniknou do vnitřního prostoru lodě všechny naše mikroorganismy, přitom některé mohou být pro ně velmi nebezpečné.

Nabyté vlastní zkušenosti nás nevedou k příliš jásavému pohledu na vzájemnou komunikaci mezi námi a mimozemšťany, kteří se stýkali s námi. Vyvstává otázka, jestli existuje více typů ras či mimozemských bytostí. Existuje-li reálná technická možnost cestování v čase pro inteligentní bytosti žijící v naší galaxii, bylo by spíš s podivem, že by se v kde kterém koutku galaxie nevyskytovala různá galaktická plemena. Každé z nich bude mít svoji vlastní minulost a tudíž svoje zkušenostní vědění a praxe, svoji morálku. Některé rysy musí být společné, neboť dosažený stav průniku té které galaktické rasy po celé galaxii předpokládá splnění jistých předpokladů, stejné pro všechny. Nicméně, různé galaktické rasy budou pravděpodobně mít různý přístup k nám,dosud pozemským protohumanoidům.

Ti, s kterými jsme naprosto převážně komunikovali, měli k nám kladný vztah. Nedá se říci, že by byl otcovský, jak se často traduje v podání různých kontaktérů. Byl to spíš vztah ošetřovatele zvěře v chráněné reservaci ke svěřené zvěři. Naše intuitivní zkušenost nás vede k souhlasu s naším náhodným externím ukrajinským expertem, který tvrdí, že nejsme ještě kosmickou skutečnou humanoidní civilizací. Proto nás existující kosmické humanoidní civilizace chrání a pozorují. Očekávají, že máme naději se jednoho pozemského dne k nim přidat. To je znamenitě ve shodě s Enochovou zprávou o Synech nebes, o dětech Boha. V tomto smyslu je poměrně snadné a nikoliv krkolomné interpretovat vznik veškerého “inteligentního “ života na naší planetě. Je vlastně dílem mimozemšťanů, i když nám není racionálně znám jejich cíl. Zde vystupuje do popředí otázka víry, která jak se ukazuje v těchto souvislostech, je nevyhnutelně nutná pro jakýkoliv trvalý inteligentní pozemský život. Náš apel, to znamená ódická aktivace jejich lodě a meditační prosba o kontakt, vždy přivolal mimozemšťany. Především nás pozorovali, ale nejen to. Dávali nám připomínky, jak se máme chovat, když oni budou přítomni, co smíme a nesmíme. Neměli ze začátku vážný zájem se s námi setkávat za účelem nějaké společné akce.V posledních setkáních se s námi však více kontaktovalo a byly ochotni k výměně informací. Domníváme se, že napoprvé je překvapila naše radionická vysílačka, dlouho si jí prohlíželi, alespoň podle lokalizace jejich aury pendlem. Z toho usuzujeme, že neznají do detailů náš lidský pozemský život. Zajímají se o něj, ale pochopitelně z jejich hlediska. Intuitivně jsme vycítili, že dokonce využívají některých lidí ke sbírání informací vhodných pro ně. To dotyční nemusí dělat ani vědomě. Hlavním důvodem jejich přítomnosti na naší planetě, jak se zdá, není pokus o pozvednutí naší pozemské lidské rasy, i když toto asi mají jako vedlejší úkol. Jejich hlavní cíl je jiný, jaký to nelze bohužel dosud říci.

Mimozemšťani nejsou jednolitou rasou. Někteří jsou nám zřejmě velmi podobní, druzí se značně liší. Všichni ovšem patří do humanoidních civilizací. Nám se jeví, že my jsme dosud jen protohumanoidní civilizace, ale která je blízko dialektickému přechodu k humanoidní společnosti. Ta se zřejmě liší od naší společnosti v mnoha směrech: Duchovní, morální, intelektuální, technické a zdravotní. Ale v mnoha oblastech se uplatňují stejné jevy jako v naší společnosti. Například dobro a zlo: Nejsou jen dobří mimozemšťani, jsou i zlí. Tamější dobro a zlo má jistě jiné podoby než dobro a zlo naše.

Badatelská skupina soustředěna v Kosmickém centru Letovy dosáhla jistého přátelského pohledu a porozumění od mimozemšťanů s kterými komunikuje.Jsou to bytosti do jisté míry nám podobné s některými aspekty společné minulosti s námi.Pocházejí jak se zdá z hvězdokupy Plejád,konkrétně z jedné z planety kroužící kolem hvězdy Atlas.Optimisticky se domníváme,že v brzké budoucnosti může dojít ke konkretizaci naších vztahů.Nejsou však jenom oni v kosmu,v naší galaxii.Jiná společenství mimozemšťanů nemusí mít k nám přátelské přístupy,ale pouze neutrální.Aniž bychom malovali čerta na zeď,pokud by chtěli riskovat zničit naší civilizaci a tím samo lidstvo,nemusel by to být při současné technické a organizační vyspělosti naší civilizace příliš těžký úkol.Bude úkolem příštích generací změnit tento stav.Je zapotřebí si též uvědomit že takovýto jejich hrůzný čin by byl potrestán našim společným Bohem.

zdroj: www.skola-esoteriky.cz

Diskusní téma: Hodnocení kontaktovaných mimozemšťanů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode